Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Home

Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Ontspannende Klanken en massages ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Ontspannende Klanken en massages wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant of via pinbetaling en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 10. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 11. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 12. Het reproduceren van strippenkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Ontspannende Klanken en massages
 13. Ontspannende Klanken en massages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 14. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Ontspannende Klanken en massages aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Ontspannende Klanken en massages niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Ontspannende Klanken en massages
Ontspannende Klanken en massages is een praktijk voor Massage. Via onze website geven wij hierover informatie en bieden wij diensten aan bezoekers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, we afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat d.m.v. een email naar contact@ontspannendeklanken.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten op onze website jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

naam
e-mailadres
geboortedatum
telefoonnummer
NAW-gegevens
geslacht
informatie die je zelf invult in een open veld, zoals bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

om jou de mogelijkheid te bieden een dienst te bestellen via onze website .
om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor de agendering van afspraken.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als je je gegevens in wilt zien en wijzigen, kun je contact met ons opnemen d.m.v. een email naar contact@ontspannendeklanken.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Bijzondere gegevens: Cliëntendossier
Wanneer je cliënt wordt bij Ontspannende Klanken en massages, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij waarborgen je privacy. Dit betekent onder meer dat:

Ik als behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01-01-2020